Verbindingen

  • Kruidenbermen, Droge tot vochtige lijnvormige graslandjes met kruiden en ruigten, op natuurlijke wijze beheerd. Ook spoorwegbermen.
  • Bosplantsoen en struweel. Lijnvormige stukken grond met ruigten, struiken en bos. Ook de natuurlijk beheerde randen van sportterreinen.
  • Bomenrijen  Lijnen van boombeplanting langs straten, grachten en singels.
  • Natuurlijke oevers Nat grasland, greppels, zachte oevers.

Reactiemogelijkheid is gesloten